කේක් එකක් හදමුද? (Anniversary Cake) Part 3

2,073 views

0   0


මේ කේක් එක මම කළේ මගෙ ඇනිවසරි එකට. පැය විස්සක් විතර ගියා මේක හදන්න. මම හිතනවා ඒක ඔයාලටත් කරගන්න පුළුවන් වැඩක් කියලා. මේකෙ අමාරුම දේ කියල මම හිතන්නෙ මේකෙ ෆිගර්ස් හදන්න ගනිපු ෆොන්ඩන්ට් සහ ගම් පේස්ට් එක හරියට හදාගන්න එක. ඒ ටික නියම පදමට ආවොත් මේක කරන එක අමාරු නෑ

කැරට් කේක් සාදා ගන්නා අකාරය
http://videokatha.blogspot.com/2012/11/blog-post_30.html

Part 1 - http://www.youtube.com/watch?v=ETxCGDeNVNM
Part 2 - http://www.youtube.com/watch?v=rdd-by0-Awc

Blog link - http://videokatha.blogspot.com/2012/11/mage-2nd-cake-project-eka.html

Music track -
http://www.radiobeats.com

View More
Comments

0 Comments